محصولات جدید

اخبار سایت و کارخانه

ویدئو ها

شرایط ضمانت :

  • مدت ضمانت این محصول 2 سال از تاریخ خرید میباشد.
  • فقط ایراد های مربوط به تولید شامل ضمانت میباشد.
  • فقط ظرف دارای ایراد تعویض میگردد.

مواردی که شامل ضمانت رایگان نمیشود :

  • هرگونه قلم خوردگی یا دستکاری در کارت ضمانت.
  • سهل انگاری در بهره برداری نادرست
  • خراشیدگی جزئی داخل و خارج ظرف
  • تغییر رنگ
ضمانت